Hemen Randevu Al +90 462 502 1 334
Legal English Voc 101

Legal English Voc 101

 1. Reconciable with: uzlaştırılabilir
 2. Refer to the court of bailiff: icraya vermek
 3. Take the case to the european court of human rights: davayı AİHM’e taşımak
 4. Present evidence to the court : Mahkemeye delil sunma
 5. Civil court of first instanse: asliye hukuk mahkemesi
 6. At the discreation of the court: “mahkemenin takdirinde”
 7. Friend of the court: bilirkişi
 8. Minutes of the court meating: duruşma tutanağı
 9. Be realed by the court pending trial: tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
 10. Apply to the court for the stay of execution: Yürütmeyi durdurma istemiyle dava açma
 11. İts considered by the cort: gereği düşünüldü
 12. May it pleased the court: mahkemenin izniyle
 13. Implie: İma etme
 14. As already implied: halihazırda belirtilmiş
 15. Presssing social needs:toplum baskısı
 16. Admittedly: Kuşkusuz
 17. Assess: değerlendirmek-takdir etmek
 18. Asses the amount or cost of damage: hasar tespiti yapmak
 19. To that end: bu amaçla, bu niyetle
 20. Margin of appreciations: bir dava ya da itilaf hakkında yerel mahkemeler ya da yetkili organların, uluslararası mahkeme ya da yetkili organlardan daha iyi karar verebileceği ilkesi- takdir payı
 21. Couple with: ile birlikte, eşleşen, ile ilgili
 22. Supervision: Gözetim
 23. Under your supervision: ..’nın nezdinde
 24. Empowered: yetkili
 25. Restriction:kısıtlama
 26. Take under supervision: gözetim altına almak
 27. Sufficent: etkili
 28. Legal bases: yasal çerçeveler
 29. Domestic law: İç hukuk
 30. In question..: Sözkonusu
 31. Legitimate: meşru
 32. Prevention: korunma/önlenme
 33. Court case law: içtihadi hukuk
 34. Reiterated in: tekrarlanan
 35. Established: kurulan
 36. Aplicable: uygulanabilir, geçerli
 37. Favourably: uygun olarak
 38. A matter of indifference: ilgilenmeye değmeyecek bir sorun
 39. Deprived: yoksun bırakma
 40. Joint assestment:ortak değerlendirme
 41. Establish: kurmak
 42. Proportionate: orantılı
 43. Something at issue..: sözkonusu ….
 44. Were of a ..: niteikte olması
 45. All the more: Gittikçe artan bir şekilde
 46. Having regard to: dikkate alarak
 47. Rebuttal: Delillerle çürütme, aksini ispat etme
 48. Rebuttal petition: cevap dilekçesi
 49. Means of proof: esbab-ı subutiye
 50. Mild: hafif
 51. In itself: başlı başına, tek başına 
 52. Occasions: vesilelerle
 53. Chilling effect: caydırıcı etki
 54. Negate: olumsuz, aksini ispat etmek, olumsuzu haline getirmek
 55. Violations: ihlal
 56. Allege: iddia
 57. Convention: sözleşme/anlaşma
 58. Conviction: hükümlülük, sanığın suçlu olduğuna dair hakkında verilmiş hüküm, mahkumiyet
 59. Criminal conviction: cezai anlamda hüküm giyme
 60. Complain: Şikayetçi olmak/ dava açmak 
 61. Compensation: tazminat
 62. Overrode: geçersiz kılmak
 63. Be ruled out of court: iptal olmak/sözkonusu olmaktan çıkmak
 64. Rule out: bertaraf etmek, göz ardı etmek
 65. Underlying facts: altta yatan sebepler
 66. Remak:söylem, ifade
 67. Demonstration: miting/ gösteri
 68. Wanton: kötü niyet, kötü niyetli, ahlaksız
 69. Denigration: Aşağılama, iftira
 70. Adequately: layıkıyla, gerektiği gibi,
 71. Carry out: yürütmek, yerine getirmek
 72. Provide reason: gerekçe göstermek
 73. Lodge with: ..e suçlamada bulunmak, şikayette bulunmak
 74. Inadmissible: kabul edilemezlik
 75. Give notice: haber vermek, bildirmek, ihbar etmek
 76. Give notice to cancellation: feshetmek 
 77. Deliberate: kasıtlı
 78. Utterence: söylem
 79. Testimony: ifade 
 80. Witnesses: tanık 
 81. İnter alia (Latince): Diğerlerinin yanı sıra
 82. Submitt: sunmak
 83. Found guilty as charge: suçlu bulmak.. bir şeyden suçlu bulunmak
 84. İmmoral: ahlaksız
 85. Unlawful: illegal 
 86. in an unjustified manner: haksız bir şekilde
 87. breached: ihlal, breach rights- hakkın ihlal edilmesi
 88. provoke: tahrih etmek
 89. dismissed: reddetmek, kabul etmemek
 90. uygun bulunan, uygun bulunmuş, ciro edilmiş
 91. legal framework: yasal çerçeve
 92. interference: müdahale
 93. subject to: taabi olmak
 94. restrictions: kısıtlama
 95. Penalty: ceza (dead penalty- idam cezası)
 96. Interest: gereklilik/ Yarar- menfaat
 97. Be declared: ilan edilen
 98. Requirement: gereklilik-ihtiyaç
 99. Essential: temel
 100. Measure: önlem tedbir
 101. Ascertaining: aslını anlama- doğrusunu anlama