Hemen Randevu Al +90 462 502 1 334
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EA Hukuk & Danışmanlık tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak ofisimiz tarafından hukuki danışmanlık hizmeti alacak kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
EA Hukuk & Danışmanlık tarafından hukuki danışmanlık hizmeti alacak kişilerin; isim, soyisim, adres, e-posta adresi ile telefon ve TC kimlik numaraları gibi verileri hukuka uygun şekilde işlenmektedir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
EA Hukuk & Danışmanlık tarafından toplanan kişisel verilerini Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara kanundan doğan sebepler dolayısıyla bilgi verilmesi, ilgili birimlerimiz tarafından çalışma yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5 ve 6’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

2.Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/ Kuruluşlar
EA Hukuk & Danışmanlık tarafından toplanan kişisel verileriniz Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla mahkemeler ve icra dairelerinin yanı sıra noterler ve vergi daireleri gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarına; hukuki hizmet kapsamında elde ettiğimiz menfaatleri bildirdiğiniz banka hesabına göndermek üzere çalıştığımız bankalara;
-    Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına,
-    İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete ve çalıştığımız bankalara;
-    Aldığımız bilgi işlem destek hizmetleri gereği ve veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik bilişim hizmeti aldığımız şirkete KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz EA Hukuk ve Danışmanlık tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler sırasında telefon aracılığıyla veya fiziki olarak, tarafımıza fiziki olarak sunacağınız bilgi ve belgeler aracılığıyla sözlü olarak, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma” Hukuki sebebi çerçevesinde toplanmaktadır.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız
İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanabilmek için ilk olarak veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVKK madde 14/2’ye göre veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik / yanlış  işlenmişse düzeltilmesini isteme
f)  kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar           
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlanacaktır.
5. KVKK Hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “EA Hukuk & Danışmanlık” tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.
Veri sorumlusunu adı: EA Hukuk & Danışmanlık
Adres: Yalıncak Mh. Gazi Cd. No:4 Poyraz VIP Office Center Kat:1 Büro:5 Ortahisar / TRABZON
Telefon: +90 462 502 1 334
E-posta: info@eahukukdanismanlik.com

Başvuru Hakkınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya EA Hukuk & Danışmanlık Bürosu’na daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. EA Hukuk & Danışma Bürosu’nun cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişiden kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ek belge talep etme hakkı saklıdır.